Evidence jachet

I N F O R M A C E O PODMÍNKÁCH ZÁPISU REKREAČNÍ JACHTY

DO EVIDENCE NÁMOŘNÍCH JACHET

ve smyslu zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě a Vyhlášky MDS o rekreačních jachtách č. 149/2001 Sb.,


Rekreační jachta
je plavidlo, jehož délka trupu přesahuje 2.5 metrů a nepřesahuje 24 metrů, vybavené plachtami nebo motorem nebo obojím, určené knámořní plavbě pro sportovní nebo rekreační účely pro vlastní potřebu (zákon č. 61/2000 Sb., § 2, odst. 6.)

Provozovatel rekreační jachty může rekreační jachtu užívat za těchto podmínek :

a) technická způsobilost rekreační jachty byla schválena a byl vydán průkaz o způsobilosti rekreační jachty kplavbě,

b) rekreační jachta odpovídá požadavkům bezpečnosti a ochrany životního prostředí

c) rekreační jachta je evidována u Námořního úřadu nebo Úřadem pověřené právnické osoby a bylo jí přiděleno evidenční označení

d) provozovatel rekreační jachty je držitelem průkazu způsobilosti kvedení rekreační jachty

(zákon č. 61/2000 Sb., § 58, odst. 1 )

Splnění podmínek technické způsobilosti jachty se prokazuje doklady předloženými Námořnímu úřadu, a to lodním deníkem jachty a osvědčením o technickém způsobilosti.

Průkaz jachty se vystavuje na dobu platnosti osvědčení o technické způsobilosti.

Před uplynutím doby platnosti průkazu jachty má vlastník, který je zároveň jejím provozovatelem, možnost podat žádost o vystavení nového průkazu o způsobilosti rekreační jachty knámořní plavbě

(vyhláška č. 149/2001 MDS ČR § 2, odst. 4 )

Žádost o zařazení do Evidence podává vlastník. Žádost se dokládá

a) dokladem osvědčujícím vlastnictví kjachtě

b) čestným prohlášením, že jachta není zapsána vžádném námořním rejstříku

c) osvědčením o technické způsobilosti jachty

d) lodním deníkem jachty

e) lodním certifikátem, prozatímním průvodním listem, rejstříkovým listem jachty nebo průkazem jachty dříve již na tuto jachtu vydaným, nejedná-li se o novostavbu

f) seznamem osob na jachtě za uplynulé tříleté období, nejedná-li se o novostavbu

g) doklad o zaplacení správního poplatku

(vyhláška č. 149/2001 MDS ČR § 3, odst. 2)

Vlastník je povinen oznámit Námořnímu úřadu všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti o zařazení do Evidence a předložit o nich doklady do 30 dnů od vzniku změn.

Úřad podle okolností případu provede změnu údajů vEvidenci nebo rozhodne o pozastavení platnosti průkazu jachty

(vyhláška č. 149/2001 MDS ČR § 3, odst. 3)

Evidenční číslo přidělené po zařazení jachty do Evidence je čtyřmístné a je mu předřazena zkratka CZE a přiřazeno písmeno R (CZE0000R).

Přidělené evidenční číslo, jméno jachty, název přístavu evidence jachty, kterým je PRAHA, vyznačí vlastník číslicemi o minimální výšce 10 centimetrů na dobře viditelném místě na zádi jachty a na záchranném vybavení jachty.

Jméno jachty vlastník navíc uvede na obou bocích přídě.

(vyhláška č. 149/2001 MDS ČR § 4 )

Doklady předkládané vcizím jazyce musí mít jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka (podle zákona č.36/1967 Sb.,)

Doklad osvědčující vlastnictví krekreační jachtě musí mít úředně ověřené písemné projevy vůle osob vnich uvedených (totéž vpřípadě zjištění pravosti podpisu na plné moci)

Správní poplatky :

Žadatel uhradí správní poplatky ve smyslu zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů :

1 000,- Kč za vystavení osvědčení kplavbě

Po novelizaci zákona č. 368/1992 Sb., za vystavení Průkazu o způsobilosti rekreační jachty k námořní plavbě :

5 000,- Kč rekreační jachta do 12 m

10 000,- Kč rekreační jachta nad 12 m

Vyhledat loď l Kapitánské kurzy l Kapitánské průkazy l Počasí Chorvatsko l Počasí Řecko l Meteorologie l Pojištění kauce l Partneři l Mapa stránek I Chorvatsko apartmány
EUROMARINA 2010
Chorvatsko apartmány I ShoreHotel I Windsurfing l eShop4U l MujAndilek
x