Pojištění kauce / depozitu proti propadnutí

  • Yacht-Pool
  • Uzavřít pojistku on-line
  • Obecné info
  • Platba

pojisteni-depozitu


Ceník pojištění propadnutí kauce / depozitu společnosti Yacht-Pool

Pojistná částka

Spoluúčast

Pojistné €

* Pojistné Kč

do 511 € 5 % min. 50 € 64 € 1 600 Kč
do 1 025 € 5 % min. 50 € 126 € 3 150 Kč
do 1 550 € 5 % min. 50 € 162 € 4 050 Kč
do 2 050 € 5 % min. 50 € 205 € 5 125 Kč
do 2 600 € 5 % min. 50 € 260 € 6 500 Kč
do 3 050 € 5 % min. 50 € 305 € 7 625 Kč
do 4 050 € 5 % min. 50 € 405 € 10 125 Kč
do 5 050 € 5 % min. 50 € 505 € 12 625 Kč


* základní sazba pojištění je v EURech, částka v korunách je tedy vždy dle aktuáního kurzu

Jak uzavřít pojištění Yacht-Pool ?

- v horní liště zvolte možnost "Uzavřít pojistku on-line"

- formulář si také můžete stáhnou, vyplnit a poslat
na naši adresu:
email

Pokud něčemu nebudete rozumět, neváhejte nás kontaktovat.

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

SMLUVNÍ PODMÍNKY KE STAŽENÍ


Jako důkaz vzniklé pojistné události je nutné doložit tyto doklady:

- originál faktury za pronájem a dokladu o výši depozitu
- doklad o uhrzení platby
- podrobný popis průběhu škodné události a rozsahu škody. Tento popis musí potvrdit svými podpisy skipper a všichni členové posádky
- smlouva o pronájmu (kopie)
- oficiální seznam členů posádky/crew list (kopie)
- doporučujeme také doložení protokolu policie nebo kapitanátu a jména, adresy případných zúčastněných osob a svědků


Platba pojistného:

Pobočka Yacht-pool pro Českou a Slovenkou Republiku sídlí v Bratislavě. Platbu pojistného je proto potřeba provést na slovenský účet v měně EUR.

Po připsání pojistného na účet pojišťovny, Vám bude přibližně do týdne zaslán na Váš e-mail pojistný certifikát.
Pro platnost pojištění je důležitý termín připsání pojistného na účet Yacht-poolu. Doporučujeme však uzavírat pojištění alespoň 10 dní před vyplutím.

Číslo účtu:
IBAN: SK 97 7500 0000 0040 2264 0680  (ČSOB banka)
SWIFT: CEKOSKBX

Ve správě pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení.

 

Nabízíme Vám možnost uzavření pojištění kauce online. Pojištění je uzavíráno v ČR s pojišťovnou Yachtpool, bez ohledu na společnost, z jejíž flotily je pronajímaná loď. Tímto pojištěním se nezbavujete povinnosti složit kauci v místě pronájmu, avšak v případě zadržení kauce máte v souladu se smlouvou a pojistnými podmínkami, následně možnost pojistnou událost v ČR zlikvidovat a po odečtení spoluúčasti obdržíte vynaložené prostředky zpět.

Postup při uzavření pojištění kauce Yachtpool:

  1. Vyplňte a odešlete prosím následující formulář
  2. Částku za pojištění uhraďe na účet uvedený ve formuláři dole. Účet je vedený u ČSOB banky na Slovensku.
  3. Po připsání pojistného na účet pojišťovny, obdržíte e-mailem od Yacht-Pool pojistný certifikát.

POJIŠTĚNÍ  KAUCE  ZA PRONÁJEM PLAVIDLA

1.Pojistné riziko

1.1 Jestliže uplatní pronajimatel vůči pojištěné/pojištěným/ osobě/osobám/ oprávněné nároky v souvislosti se škodou krytou  pojištěním Kasko, ručí pojišťovatel až do výše vzniklé škody, maximálně však do výše pojistné částky uvedené na žádosti. Spoluúčast za každou škodní událost představuje 5% kauce, nejméně však 50 €.

1.2 Dohody o používání nebo pronájmu lodě ,případně jiné dohody mezi pronajimatelem a nájemcem jako soukromými osobami jsou platné jen tehdy, jestliže pojišťovatel s nimi vyjádřil předběžný souhlas a smluvní strany je musí předložit společnosti Y P při podání žádosti.

1.3 Vyznačená částka kauce nesmí být nižší než částka dohodnutá ve smlouvě o pronájmu.

1.4 Pojištění kauce nezbavuje povinnosti složit kauci na báze/v marině/

2. Pojištěné osoby

Pojistnou ochranu poskytuje pojišťovatel kapitánovi jako pojištěnci a oprávněné posádce jako spolupojištěným osobám.

3. Likvidace škody

Jako doklad o vzniku škody je třeba předložit:
-fakturu/ účet v originálu/
-doklad o uhrazení platby
-podrobný popis průběhu a rozsahu škody. Tento popis musí potvrdit svým podpisem kapitán a všichni členové posádky .
-smlouvu o pronájmu/kopii/
-seznam členů posádky/kopii/

4.Vyloučení poskytnutí plnění

4.1 Pojišťovatel je osvobozen od povinnosti poskytnout plnění, jestliže pojistná událost vznikla úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Riziko regat je vyloučeno, pokud nebylo dohodnuto krytí ve zvláštní dohodě./ Řešení jednorázového pojištění kauce lodí, které se zúčastní  regaty , informujte se v pobočce Yacht-pool.

4.2 Pojištění kauce neplatí pro kapitány, kteří organizují samostatně za úplatu nájemní plavby, nebo vedou lodě za jiné výhody v peněžní hodnotě, s výjimkou těch případů, kdy bylo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

4.3 Poškození motoru a převodovky nejsou zahrnuty v pojištění.

4.4 Kapitán je povinen  nechat si při odevzdání jachty potvrdit , že ji odevzdal v bezchybném stavu. Dodatečné pohledávky vyplývající z kaucí nemůžeme uznat.

DOBA PLATNOSTI POJISTNÉ SMLOUVY

Pojistný rok trvá 12 měsíců od začátku pojištění, pokud nebylo dohodnuto jinak. Pojištění se automaticky neprodlužuje.

POJIŠTĚNÍ ZODPOVĚDNOSTI KAPITÁNA


1. Popis rizik

1.1 Předmětem pojištění je ve smyslu Všeobecných pojistných podmínek platných pro povinné zákonné pojištění /AHB 04.05/ a dále uvedených  Zvláštních podmínek povinné zákonné pojištění pojištěnce vyplývající z držení a používání pronajatého sportovního plavidla, které se používá na soukromé účely.
1.2 Pojištěni jsou pojištěnci, kteří vykonávají následující funkce:
-kapitán
-kormidelník
-člen posádky
1.3 Pojistná částka se maximalizuje jednou za rok


2. Předmět  pojištění

2.1 Pojištění zahrnuje také riziko ručení každého jednotlivého člena posádky pojištěnce. Pojištění  zahrnuje  také oprávněné nároky vyplývající z povinného ručení členů posádky vůči sobě navzájem v případě osobní újmy nebo věcných škod, pokud tyto škody přesahují částku 150,-eur za jednotlivou pojistnou událost.
2.2 Hrubá nedbalost.
Pojištění zahrnuje škody vzniklé na pronajaté jachtě/včetně výstroje a příslušenství, jakož i pomocného člunu a motoru umístněného mimo palubu/, které vzniknou v důsledku hrubé nedbalosti v případě, že tuto škodu je pojištěnec povinen nahradit třetí osobě na základě soudního rozhodnutí nebo na základě vyrovnání, se kterým vyjádřil pojišťovatel svůj výslovný souhlas. V případě těchto škod nese pojištěnec sám následky škody /spoluúčast/ ve výši 2 550,-eur. Pojištění škod tohoto druhu je omezeno maximálně na částku 1,0 mil eur ročně.
2.3 Pojištění zahrnuje zvláště nároky členů posádky vůči pojištěnci.
2.4 Pojištění zahrnuje povinné zákonné ručení, vyplývající z tažení vodních lyžařů.
2.5 Pojištění zahrnuje povinné zákonné ručení, které vyplývá z použití postranního člunu, patřícího k pronajaté jachtě.
2.6 Pojištění zahrnuje také škody na majetku pojištěné osobě. Pojistná částka je 51 200,-eur za jednu škodní událost, celková výše poskytnutého plnění za všechny pojistné události v pojistném roce je omezena na 102 400,-eur.


3. Pojištění nezahrnuje:

3.1 osobní povinné ručení vodního lyžaře,
3.2 povinné ručení vyplývající ze škod, které vzniknou při účasti na závodech motorových člunů nebo při cvičných jízdách ,souvisejících se závody,
3.3 škody na pronajaté jachtě včetně všech předmětů, které jsou součástí výstroje, postranních člunů a ostatního příslušenství, pokud nejsou předmětem pojištění ve smyslu bodu 2.2/ na příklad škody, které nevznikly z hrubé nedbalosti/
3.4 poškození motoru, pokud bylo způsobeno neodborným provozem motoru
3.5 škody vzniklé v souvislosti s trestnou činností/celní přestupky, zneužití drog atd./
3.6 pojišťovatel neposkytne náhradu škody za poškození brýlí, telefonů ,notebooků ,fotoaparátů a kamer
3.7 pojišťovatel neposkytne náhradu škody v případě nároků rodinných příslušníků  a životních partnerů, kteří žili s pojištěncem nebo členy posádky ve společné domácnosti, a kteří ji uplatní z povinného ručení.

4. Subsidiarita
4.1 Jiné druhy pojištění, zvláště pojištění povinného zákonného ručení pro vodní sporty mají přednost před tímto pojištěním.

5. Zvláštní podmínky
5.1 Klauzule o průkazu vůdce plavidla
Pokud je na vedení sportovního plavidla potřebné úřední povolení/průkaz/ je pojišťovatel osvobozen od povinnosti poskytnout plnění v případě, jestliže zodpovědný vůdce plavidla v případě vzniku pojistné události není držitelem úředně předepsaného povolení.
5.2 Povinnost pojišťovatele poskytnout pojištěnci pojistné plnění zůstává zachována , pokud pojištěnec  mohl bez vlastních zavinění předpokládat, že zodpovědný vůdce je držitelem povolení na vedení plavidla, nebo plavidlo vedl vůdce bez oprávnění.

6. Škody v důsledku kolizí
6.1 Pod pojistnou ochranu nespadají nároky z povinného ručení vyplývající ze škod vzniklých na sportovních plavidlech nebo na jiných plovoucích nebo pevných předmětech, které vzniknou v důsledku srážky nebo navigačního přestupku, do té míry v jaké vyplývá povinnost  poskytnout náhradu škody poskytovateli pojištění Kasko.

7. Škody v zahraničí
7.1 Pojištění zahrnuje- na rozdíl od bodu 5.1 AHB- povinné zákonné ručení vyplývající z pojistných událostí, které vzniknou na celém světě. Pojišťovatel poskytuje své plnění v měně euro.Povinnost pojišťovatele je splněna v okamžiku, kdy poukáže obnos v eurech v tuzemském peněžním ústavě. Pro tento smluvní vztah platí německé právo.
7.2 Na rozdíl od bodu 6.5 AHB je v případě předběžného zabavení sportovního plavidla v přístavu v zahraničí, kdy je potřebné složení záruky nebo složení kauce, výhradně věcí pojištěnce.
7.3 V případě vzniku škod v USA nebo v Kanadě se výlohy pojišťovatele na krytí níže uvedených nákladů započítávají jako poskytnuté plnění do částky krytí:
Za náklady se považují: náklady na právního zástupce, znalců, svědků, soudní poplatky, výlohy spojené s prevencí nebo snížením škody při nebo po vzniku pojistné události, jakož i náklady na stanovení výše škody, a také cestovní náklady, které nevzniknou samotnému pojišťovateli. Pod pojistnou ochranu nespadají nároky na odškodnění, které mají trestně právní charakter. Předmětem pojištění nejsou nároky vyplývající ze škod vzniklých v důsledku poškození životního prostředí, jako na příklad škody ze znečištění nebo jiných nepříznivých změn v půdě, ovzduší nebo vodě /i spodní vodě/ nebo zvuků a působení jiných činitelů.

8. Škody na vodstvu
8.1 V rozsahu této pojistné smlouvy je zahrnuto povinné zákonné ručení pojištěnce za bezprostřední  škody  nebo následné škody, které způsobily změny  fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností vod, včetně podzemních vod /škody na vodstvu/ , při tom škody na  majetku se posuzují stejně, jako věcné škody, s výjimkou následujících škod na vodstvu:
8.2 Vyvedení nebo vypuštění škodlivých látek do vodstva nebo jiné vědomé působení na vodstvo. To platí i tehdy, kdy je vyvedení  nebo jiné působení nevyhnutelné pro záchranu jiných zákonem chráněných hodnot.
8.3 Odkapávaní nebo únik oleje nebo jiných kapalin z palivové nádrže, tankovacího zařízení nebo ze strojních zařízení lodě, souvisejících s provozem lodě.
8.4 Pojištění nezahrnuje nároky vyplývající z povinného ručení vůči osobám /pojištěnec nebo spolupojištěné osoby/, které škodu způsobily úmyslným konáním, které bylo v rozporu se zákonnými předpisy na ochranu vodstva , nařízení, úředních směrnic nebo nařízení, adresovaných pojištěnci.
8.5 Pojištění nezahrnuje nároky vyplývající z povinného ručení za škody ,které vzniknou bezprostředně  nebo nepřímo v důsledku válečných událostí, jiných nepřátelských činností , povstání, místních nepokojů , generálních stávek ,nebo bezprostředně vyplývají z nařízení nebo opatření vyšší instance. Totéž platí i pro škody vzniklé v důsledku vyšší moci, pokud byly následkem  působení elementárních přírodních sil.

DOBA PLATNOSTI POJISTNÉ SMLOUVY
Pojistný rok trvá 12 měsíců od začátku pojištění, pokud nebylo dohodnuto jinak.
Pojištění se automaticky neprodlužuje.

ÚRAZOVÉ   POJIŠTĚNÍ  KAPITÁNŮ


1.Pojistná ochrana se vztahuje v rámci Všeobecných podmínek úrazového pojištění /AUB 88/na všechny úrazy, které utrpí oprávněné osoby nacházející se na lodi. Jeho platnost začíná vstupem na loď a končí opuštěním lodě. Používání postranního člunu je zahrnuto do pojištění.

2. Pojištěny jsou všechny oprávněné osoby nacházející se na člunu s výjimkou osob, které v rámci výkonu svého povolání provádějí údržbu a pečují o člun.

3. V případě vzniku škody se pojistná částka vydělí počtem osob, které se v době kdy došlo k úrazu nacházely na člunu. Každá osoba je pojištěna příslušnou alikvotní částí pojistné částky.

3.1 Jestliže kapitán uzavřel pojistnou smlouvu jednotlivě sám za sebe, pak je pojistná částka  k dispozici kapitánovi samotnému v plné výši.

4. Pojistná ochrana se nevztahuje na úrazy, které se pojištěnci stanou po dobu jeho účasti na  závodech, nebo když  se nacházel v motorovém člunu po dobu závodů, včetně cvičných jízd souvisejících se závody, zaměřených na dosažení maximálně možné rychlosti.

5. Započítaní nákladů na záchranu.
Pojištění se vztahuje ve smyslu podané žádosti v maximální paušální hodnotě do 60 000,-eur pro kapitána a posádku nezávisle na konkrétním počtu osob nacházejících se na palubě i na náklady,které byly vynaloženy na záchranu.

5.1 na vyhledávací akce zaměřené na nalezení obětí nehody, a to i tehdy,kdy existuje jen domněnka , že došlo k nehodě a v případě krizové situace na moři v důsledku bouřky nebo těžkého poškození lodě.

5.2 na záchranu zraněných při nehodě a jejich přepravu do nejbližší nemocnice včetně nevyhnutných dodatečných nákladů na cestu zpět do místa bydliště, které vzniknou v důsledku nehody.

5.3 na přepravu usmrcených obětí nehody do místa jejich bydliště.

6. Jestliže pojištěnec uzavřel současně také individuelní pojištění nákladů v případě nemoci, poskytuje se náhrada nákladů na záchranu v rámci úrazového pojištění jen v rozsahu, ve kterém  poskytovatel nemocenského pojištění splnil své smluvní povinnosti v plném rozsahu a toto plnění nebylo dostačující na krytí vzniklých nákladů. Jestliže poskytovateli nemocenského  pojištění  nevznikla povinnost plnit  nebo jestliže odmítá poskytnout plnění, může se pojištěnec obrátit přímo na poskytovatele úrazového pojištění.

7. V případě poskytnutí plnění pro případ úmrtí až do výše 77 000,-eur platí body 1-5 podle smyslu.

DOBA PLATNOSTI POJISTNÉ SMLOUVY
Pojistný rok trvá 12 měsíců od začátku pojištění, pokud nebylo dohodnuto jinak. Pojištění se automaticky neprodlužuje.


Námořní jachting by měl být ve většině případů příjemným a nezapomenutelným zážitkem všech účastníků. Bohužel určité riziko se zde vyskytuje vždy (naštěstí jde většinou pouze o škody na majetku). Ať už je příčina v chybě vůdce plavidla, chybě na přístrojích nebo jen shodou negativních okolností, dochází občas k poškození plavidla.

U seriozních charterových společností jsou plavidla pochopitelně pojištěna proti poškození. Tato pojistka má nicméně jistou částku spoluúčasti. Aby se pronajímatelé neocitli v dodatečně těžko řešitelném vymáhání pohledávky za nájemníkem, charterové společnosti / majitelé lodí chrání svůj majetek povinností nájemníka skládat kauci - záruku na případné poškození plavidla. V případě poškození plavidla pak dochází k zadržení poměrné části této částky, případně při vyšších škodách zadrží kauci celou.

Protože jde o relativně vysoké částky, lze v nabídce některých pojišťoven najít pojištění propadnutí této kauce. V praxi uzavření takového pojistného vztahu nezamezí samotné povinnosti kauci skládat a rovněž nezamezí jejímu případnému zadržení charterovou společností. Je nutno si uvědomit, že tento pojistný vztah je čistě záležitostí mezi pojišťovnou a nájemníkem. V případě zadržení kauce lze ovšem následně po předložení potřebných dokladů (viz postup při uplatnění pojistného plnění) téměř celou část získat nazpět - od pojišťovny. U tohoto pojištění existuje rovněž spoluúčast (viz. Ceník pojištění propadnutí kauce ).

Postup při uplatnění pojištění kauce:

V této sekci se budeme zabývat stavem, kdy je potřeba reálně služeb pojišťovny využít. Pokud již nastala ta nepříjemná situace a plavidlo bylo nějakým způsobem poškozeno, je potřeba ještě na místě zařídit formální část potřebnou pro doložení v žádosti o pojistné plnění od pojišťovny. Při jakékoliv situaci se nikdy nenechte uchlácholit třetí osobou, že to nebo ono nebude potřeba, a že je to naprosto standardní situace a nikdo se v tom nebude vrtat. Je potřeba si uvědomit, že pojišťovny pokud mají možno cokoliv zpochybnit nebo protáhnout, tak to také někdy využívají. Z místa vašeho bydliště se pak dodatečně bude jen těžko získávat originál potvrzení o tom, či onom. Proto je nezbytné jednat přímo na místě.

Oficiálně je potřeba pojišťovně doložit následující doklady :

- kopii smlouvy o pronájmu plavidla
- doklad o úhradě kauce
- doklad o zadržení kauce
- seznam posádky plavidla
- protokol o původu, příčině a rozsahu škody potvrzený charterovou společností
- jména a adresy případných zúčastněných osob a svědků
- v případě zadržení celé kauce ještě adresu a číslo spisu vedeného policií, popř. správou přístavu
- doklady o hodnotě věcí (faktury, účtenky v originálu)

Pokud se vám podaří získat nějaký ten papír navíc, určitě to ničemu neublíží - pokud to ovšem zrovna nebude policejní/zdravotnický protokol o provedené pozitivní zkoušce na alkohol v krvi. :-)

Je vhodné pojišťovnu co nejrychleji informovat o vzniklé události, nicméně nejpozději po příjezdu domů a v momentu, kdy budou všechny doklady pohromadě. Pokud nějaký dokument chybí, přesto neotálejte v nahlášení pojistné události.

Pobočka Yacht-pool pro Českou a Slovenkou Republiku sídlí v Bratislavě. Platbu pojistného je proto potřeba provést na slovenský účet v měně EUR.
Ideální je převod z ČSOB nebo sesterské Poštovní Spořitelny. Platíte tak jen minimální poplatek.
Platbu lze provést i hotovostním vkladem na kterékoliv pobočce ČSOB v České Republice.

Po připsání pojistného na účet pojišťovny, Vám bude přibližně do týdne zaslán na Váš e-mail pojistný certifikát.
Pokud uzavíráte pojistku těsně před odjezdem, není to problém. Pro platnost pojištění je důležitý termín připsání pojistného na účet Yacht-poolu. Doporučujeme však uzavírat pojištění alespoň 10 dní před vyplutím.

Číslo účtu:
4004463422 / 7500
IBAN: SK 1375 0000 0000 400 446 3422 (ČSOB banka)
SWIFT: CEKO SKBX

Ve správě pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení.

 

 

 

 


  
Vyhledat loď l Kapitánské kurzy l Kapitánské průkazy l Počasí Chorvatsko l Počasí Řecko l Meteorologie l Pojištění kauce l Partneři l Mapa stránek I Chorvatsko apartmány
EUROMARINA 2010
Chorvatsko apartmány I ShoreHotel I Windsurfing l eShop4U l MujAndilek
x